Knihovní řád

Knihovní řád Obecní knihovn Světlá ke stažení v pdf zde

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Světlé, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 25. srpna 2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: 

 
 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. 
 
 

 

Čl. 2 

Veřejné knihovnické a informační služby 

1. Knihovna poskytuje uživatelům/kám veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména: 
a) výpůjční služby 
b) meziknihovní služby 
c) informační služby:  
ca)  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny; 
cb)  informace z oblasti veřejné správy;
cc)  ústní informace bibliografického a faktografického charakteru;
cd)  přístup na internet. 
 
2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.  
 
3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: (kopírování, meziknihovní výpůjční služby – mimo výpůjčky z regionálního oddělení Boskovice). Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 
4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. 
 
 

II. Uživatelé a uživatelky knihovnických a informačních služeb 

Čl. 3 

Registrace uživatele, uživatelky

1. Uživatelem, uživatelkou knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele, uživatelky na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem/knihovnicí podle osobních dokladů uživatele, uživatelky.  
 
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo.
 
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem a uživatelkou na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 
 
4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů a uživatelek na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Havelkova 22, 130 00 Praha 3.  
 
5. Osobní údaje uživatelů a uživatelek bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici  o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ. 
 

 

Čl. 4 

Základní povinnosti a práva uživatelů, uživatelek knihovny 

1. Uživatelé a uživatelky jsou  povinni  řídit  se  KŘ  a  dodržovat  pokyny  knihovníka/knihovnice.    Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. 
 
2. Jestliže  uživatel(ka)  nedodržuje  tato  opatření,  může  být  dočasně  nebo  trvale  zbaven(a)  práva používat  služeb  knihovny.  Tím  není  zbaven(a)  odpovědnosti  za  způsobenou  škodu  a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. 
 
3. Připomínky,  podněty  a  návrhy  k práci  knihovny  je  možné  podávat  písemně  nebo  ústně knihovníkovi/knihovnici. 
 
 

                                                        Čl. 5                                                         

Pokyny pro užívání výpočetní techniky

1. Uživatel(ka) je povinen/povinna používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 
 
2. Uživateli a uživatelce je zakázáno  kopírovat  a  distribuovat  části  operačního  systému  knihovny  a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 
 
 
3. Uživatel(ka) může  kopírovat  na  formátované  diskety či jiné datové nosiče  informace  získané  z  bází  dat zpřístupněných v internetu. 
 
4. Uživatel(ka) nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv  způsobem  mohly  mít  vliv  na  provoz  počítače,  dále  je  uživatel(ka)  plně odpovědný/á za škody vzniklé jeho/její neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 
 
5. Získané informace  a  data  (v  jakékoliv  formě,  na  jakémkoliv  médiu)  slouží  výhradně  k osobní  potřebě  uživatele a uživatelky  a  k jeho/jejím  studijním  účelům.  Není  povoleno  je  jakýmkoliv způsobem  dále  rozšiřovat,  rozmnožovat,  kopírovat,  půjčovat,  sdílet,  distribuovat  (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 
 
6. Uživatel(ka) je povinen/povinna respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz  zákon  č. 121/2000 Sb. autorský zákon). 
 

 

III. Výpůjční řád    

Čl. 6 

Zpřístupňované knihovní dokumenty 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.  
 
2. Meziknihovní službu zprostředkuje  knihovna  na  požádání  uživatele, uživatelky  podle  §  14  KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. 
 

 

Čl. 7 

Rozhodnutí o půjčování 

1. Mimo knihovnu si může uživatel(ka) půjčit  všechny  dokumenty  uvedené  v čl.  6  odst.  1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:  
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, 
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny, 
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu  s obecnými  právními  předpisy (porušení  autorských  práv,  šíření  fašistické,  rasistické,  pornografické literatury apod.), 
d) které byly vypůjčeny z jiných  knihoven  prostřednictvím  meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny. 
 

 

Čl. 8 

Postupy při půjčování 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel(ka) dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady    ověřit si zápis  závad  ve  výpůjčním  tiskopise,  resp.  v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. 
 
2. Uživatel(ka)  může  požádat  o  rezervaci  dokumentu  (ústně, písemně, prostřednictvím webového formuláře, emailem, telefonicky, sms). 
  

 

Čl. 9 

Výpůjční lhůty 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel(ka) před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel(ka). V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu. 
 
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.  
 

 

Čl. 10 

Vracení vypůjčeného dokumentu 

1. Uživatel(ka) je  povinen/povinna  vrátit  vypůjčený  dokument  v takovém stavu,  v jakém  si  jej vypůjčil(a).  Jinak nese odpovědnost za všechny  zjištěné  závady  a  je  povinen/povinna  uhradit knihovně  náklady  na  opravu  dokumentu,  popřípadě  uhradit  škodu  jako  při  ztrátě dokumentu.  
 
2. Je zakázáno zpracovávat  text  vypůjčeného  dokumentu  graficky  podtrháváním, zvýrazňováním,  psaním  poznámek  na  okraj  anebo  jiným  způsobem  do  vypůjčeného dokumentu zasahovat. 
 

 

Čl. 11 

Práva a povinnosti uživatelů a uživatelek pro půjčování mimo knihovnu 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí  ustanovení  občanského  zákoníku  o  půjčování věcí. 
 
2. Mimo knihovnu může mít uživatel(ka) vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.
 
3. Uživatel(ka) nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.  Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. 
 
4. Uživatel(ka) ručí za vypůjčený dokument  do  té  doby,  dokud  má  knihovna  o  výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel(ka) na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení (formou podpisu knihovníka/knihovnice ve čtenářském průkazu).
 
5. Jestliže uživatel(ka) nevrátí  půjčený  dokument  ve  stanovené  lhůtě,  účtuje  knihovna uživateli, uživatelce poplatek z prodlení. 
 
6. Jestliže uživatel(ka) ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní  cestou.  Při vymáhání  půjčeného  dokumentu  právní  cestou  účtuje  knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. 
 
7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli, uživatelce poskytování všech služeb. 
 

 

Čl. 12 

Reprografické a jiné kopírovací služby  

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 
 
2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné  knihovny  v rámci  meziknihovních  služeb.  Uživatel(ka),  pro  kterého/kterou  byla  kopie zhotovena, je povinen/povinna s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. -  autorský  zákon. 
 
3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy  (porušení  autorských  práv,  šíření  fašistické,  rasistické,  pornografické literatury apod.). 
 
4. Knihovna může pro svého uživatele, uživatelku objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo  v zahraničí.  Objednávka  kopie  v tomto  případě  podléhá  ustanovením  o meziknihovních  službách.  Uživatel(ka),  pro  kterého/kterou  byla  takto  kopie  zhotovena,  je povinen/povinna  s ní  zacházet  v souladu  s ustanoveními  autorského  práva  a  v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila. 
 
 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu 

Čl. 13 

Ztráty a náhrady 

1. Uživatel(ka) je povinen/povinna bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 
 
2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního  stavu obstaráním  náhradního  výtisku  téhož  dokumentu  ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního  stavu  není  možné  nebo  účelné,  může  knihovna  požadovat  jako  náhradu totéž  dílo  v jiném vydání,  jiné  dílo,  anebo  finanční  náhradu.  Finanční náhradu stanovuje knihovna. 
 
3. Uživatel(ka) je povinen/povinna hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. 
 
4. Do vyřešení způsobu nahrazení  ztráty  a  uhrazení  všech  pohledávek  má  knihovna právo pozastavit uživateli, uživatelce poskytování všech služeb. 
 
 

Čl. 14 

Poplatky za přestupky  proti Knihovnímu řádu 

1. Poplatek z prodlení: 
a) povinnost  platit  poplatek  z prodlení  nastává  dnem,  který  následuje  po skončení stanovené výpůjční lhůty; připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den
 
2. Vymáhání nevrácených výpůjček: 
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů; po třech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou  
 
3. Ztráta průkazu uživatele, uživatelky: 
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele, uživatelky ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek 
 
 

Čl. 15 

Náhrada všeobecných škod 

1. Uživatel(ka) je  povinen/povinna  nahradit  škodu  zaviněnou  přímo  nebo  zanedbáním  povinností (podle  občanského  zákoníku,  §  442,  odst.  2,  kde  se  stanoví:  „Škoda  se  hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“). 
 
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel(ka) podle obecně platných předpisů.
 
 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny. 
 
2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy. 
 
3. Ruší se Knihovní řád ze dne 2. června 1992. 
 
4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 

VI. Přílohy Knihovního řádu 

1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Světlé. 
 
2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů a uživatelek knihovny.